Medoff Fight Euro 2016

Agency - J&I Advertising and PR Casting - Jam Entertainment Group (jamgroup.in.ua/) Actors - Kukharenko Nazar, Grib Aleksandr, Stelmaschuk Aleksey, Litvenenko Vasiliy, Velichko Dima, Omelchenko Roma, Abbakarov Maksim, FrunzaIllya, Kravchenko Ruslan, Rapopot Danil, Bochek Artem, Porvin Vyacheslav , Stefanskiy Alekse, Varchak Andrey, Mateush Sandro, Shabli Yevgeniy, Shubenok Oleg


Featured Posts
Recent Posts