UPG Emotions

Actors: Ionova Mariya, Marchenko Raisa, Potostkaya Liza, Slobodchuk Aleksandr Director: Vladimir Zhuravkin Agency - BRIX Director - Vladimir Zhuravkin DOP - Dima Nedria Producer - Danylyshyna Yulya Editor - Yura Reznichenko Music & SFX - Dima Snizhko


Featured Posts
Recent Posts